Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím týmto, aby spoločnosť AVON Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 31 342 493, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 4363/B C (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle Nariadenia, spracovávala mnou poskytnuté osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • email,
  • vaša správa.

(ďalej len „osobné údaje“), za účelom vybavenia podnetu odoslaného prostredníctvom tohto formulára, do úplného vybavenia môjho podnetu, či kým súhlas výslovným vyhlásením neodvolám.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Spracovávať môžu mimo spoločnosti aj poverenie sprostredkovateľa, akými sú poskytovatelia softvéru pre spoločnosť, účtovné a audítorské agentúry apod.

Bol/a som poučený/a, že mám v súlade s Nariadením právo požadovať od spoločnosti prístup k mojim osobným údajom, požadovať ich opravu, aktualizáciu či vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať proti spracovaniu. Takisto mám právo na prenosnosť osobných údajov. Bol/a som tiež poučený/a, že mám právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať oznámením prostredníctvo emailu ochranaudajov@avon.com. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia spoločnosti. Tiež mám právo v prípade pochybností o dodržiavaní právnych predpisov súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov, adresa: Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.