Prehlásenie o ochrane informácií AVON Cosmetics, spol. s r.o.

ÚVOD, ROZSAH

Ako spoločnosť AVON Cosmetics, spol. s r.o. (ďalej tiež len “Avon”, “nám” alebo “my”) činíme toto prehlásenie o ochrane informácií preto, aby sme vás informovali o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, spracovávame a sprístupňujeme informácie.

Toto prehlásenie o ochrane informácií sa vzťahuje na informácie získané pomocou tejto webovej stránky, iných internetových stránok, aplikácií, widgetov a internetových nástrojov, ktoré na toto prehlásenie o ochrane údajov odkazujú (“Stránky”). Okrem toho, kedy je nižšie vyslovene uvedené, inak, sa toto Prehlásenie o ochrane informácií nevzťahuje na informácie získané spoločnosťou Avon inými spôsobmi, napríklad na informácie získané bez využitia internetového prostredia.

OSOBNÉ ÚDAJE

Zhromažďovanie osobných údajov. “Osobné údaje” sú údaje, na základe ktorých je možné určiť Vašu identitu, napr. meno, korešpondenčná adresa (vrátane adries pre fakturáciu a dodanie), telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo kreditnej karty a užívateľské meno. Osobné informácie od Vás zhromažďujeme v prípade, kedy sa rozhodnete využiť naše ponuky a programy alebo keď nám inak tieto informácie priamo poskytnete, vrátane toho, keď sa u nás zaregistrujete, zakúpite produkty, zúčastníte sa našich interaktívnych akcií alebo iným spôsobom využívate naše stránky.

Využitie osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme za predpokladu splnenia požiadavkov z č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) použiť pre nasledujúce účely:

 • za účelom, pre ktorý nám z Vašej strany boli konkrétne poskytnuté, vrátane spracovania odpovede na Vaše otázky a vybavenie Vašich požiadaviek
 • na zaslanie informácií o Vašom vzťahu či obchodoch s nami
 • aby sme Vás e-mailom, prostredníctvom SMS, telefonicky alebo poštou informovali o výrobkoch, službách, programoch a ponukách, ktoré by pre Vás podľa nášho názoru mohli byť zaujímavé
 • pre to, aby sa Vaše skúsenosti s našou spoločnosťou stali osobnejšími, vrátane predstavenia výrobkov alebo zvýhodnených ponúk ušitých Vám na mieru
 • na to, aby sme Vám umožnili komunikovať či spolupracovať s ostatnými osobami využívajúcimi naše Webové stránky
 • aby sme Vám pomohli nájsť kontakt na nášho zmluvného partnera v prípade, že už nemáte žiadny kontakt na nikoho, kto by Vám bol schopný osobne poradiť s výberom AVON produktov
 • pre naše interné obchodné účely, ako sú analýzy dát, audity, vývoj, nových produktov, zlepšovanie našich internetových stránok a služieb, identifikácia užívateľských trendov a rozhodnutia o účinnosti našich reklamných kampaní
 • aby sme Vám umožnili účasť na výpredajoch, súťažiach a podobných reklamných akciách, a pre správu týchto činností (niektoré tieto akcie sa riadia ďalšími pravidlami, ktoré môžu obsahovať dodatočné informácie o tom, ako používame a poskytujeme Vaše osobné informácie, doporučujeme Vám teda, aby ste si tieto pravidlá starostlivo prečítali)
 • pre spracovanie a splnenie Vašej objednávky alebo pre zaistenie inej podpory, napríklad pre spracovanie Vašej platby, doručenie Vašej objednávky, komunikáciu s Vami ohľadom Vášho nákupu, ako i poskytovanie ostatných súvisiacich služieb, a
 • aby sme Vám umožnili zaslať e-mail ostatným užívateľom prostredníctvom aplikácie “send to a friend”. (využitím tejto aplikácie nám zároveň oznamujete, že ste oprávnený nám poskytnúť meno Vašej priateľky/priateľa a e-mailovú adresu pre tento účel. E-mailová adresa Vašej priateľky/Vášho priateľa bude použitá iba za účelom preposlania e-mailu a nie je uchovávaná v našej databáze).

Poskytovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme, za predpokladu splnenia požiadavkov zákona o ochrane osobných údajov, za účelom spracovania ďalej poskytovať:

 • spoločnostiam, ktoré sú s nami spriaznené, to znamená, ktoré sú súčasťou skupiny spoločnosti AVON (pre náhľad na ich zoznam kliknite tu, avšak nie za účelom ich priameho marketingu.
 • nezávislým poskytovaťeľom služieb spol. AVON zaisťujúcim obchodnú činnosť spoločnosti AVON, ako je website hosting, dátové analýzy, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie infraštruktúry, IT služieb, zákazníckeho servisu, služieb doručovania e-mailov, spravovanie kreditných kariet, vykonávanie, auditov, školení a ďalších podobných služieb. (Týmto tretím stranám budú Vaše osobné údaje sprístupnené iba v prípade, že sa podieľajú na zaisťovaní obchodnej činnosti našej spoločnosti)
 • Zmluvným partnerom v rozsahu nutnom pre to, aby Vás mohli kontaktovať, poskytnúť radu ohľadom Vašich objednávok alebo Vám priblížiť výrobky či služby spoločnosti AVON
 • tretím stranám v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo inej transakcie týkajúcej sa celého nášho podniku alebo jeho časti,. Majetku alebo akcií (vrátane v súvislosti s konkurzným alebo iným podobným konaním) a
 • spôsobom, ktorý je nevyhnutný alebo vhodný (a) podľa platných zákonov, vrátane zákonov mimo krajiny Vášho pobytu; (b) na splnenie požiadaviek zákonom daných postupov; (c) aby sme vyhoveli žiadosti orgánov štátnej správy alebo samosprávy, vrátane tých mimo krajiny Vášho pobytu (d) na uplatnenie našich práv (e) na ochranu našich prevádzok alebo prevádzok našich pridružených spoločností; (f) na ochranu práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku našej spoločnosti alebo našich pridružených spoločností, Vás alebo iných; a (g) na uplatnenie nápravných prostriedkov alebo obmedzenie škôd, ktoré nám môžu vzniknúť.

ÚDAJE NEOSOBNEJ POVAHY

Zhromažďovanie informácií neosobnej povahy. “Informácie neosobnej povahy” sú informácie, ktoré neodhaľujú Vašu konkrétnu identitu, ako sú:

 • Informácie z prehliadača
 • Informácie zhromaždené pomocou cookies, pixel tagov a iných technológií
 • Demografické informácie a iné informácie, ktoré budú Vami poskytnuté
 • Súhrny anonymizovaných dát pre určité skupiny zákazníkov či služieb

My a naši poskytovatelia služieb môžeme informácie neosobnej povahy zbierať niekoľkými spôsobmi. Napríklad:

 • Zberom informácií, ako je typ Vášho počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému a typ a verzia internetového prehliadača
 • Zberom demografických informácií, ako sú Vaša lokalita, vzdelanie, profesia, vek, pohlavie, rovnako ako iných informácií, napr. Vaše koníčky a zvláštne záujmy, ak sa rozhodnete nám tieto informácie dobrovoľne poskytnúť. Ak nebudú spojené s Osobnými údajmi, tieto informácie Vás ani nikoho iného samy o sebe neidentifikujú.

Súhrnné informácie. Osobné informácie môžeme zhrnúť a anonymizovať tak, aby takto zhrnuté informácie neviedli k identifikácii Vás ani nikoho iného, napríklad použitím Osobných informácií na určenie podielu našich zákazníkov žijúcich v konkrétnej oblasti. V niektorých prípadoch môžeme skombinovať Informácie neosobnej povahy a Osobnými údajmi (ako napríklad priradením Vášho mena k Vašej geografickej oblasti). Ak spojíme informácie neosobnej povahy s Osobnými informáciami, tak s týmito spojenými informáciami, počas obdobia, kedy budú takto zlúčené budeme nakladať ako s Osobnými údajmi.

Použitie a poskytovanie Informácií neosobnej povahy. Nakoľko Informácie neosobnej povahy Vás nemôžu osobne identifikovať, môžeme ich zhromažďovať, používať a zverejňovať za akýmkoľvek účelom.

COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE

Cookies: My a naši nezávislí poskytovatelia služieb, môžeme na Stránkach použiť “cookies”. Cookies umožňujú webovému serveru pre uchovanie záznamov a iné účely prenášať dáta do počítačov. Cookies a iné technológie používame okrem iného preto, aby sme Vám mohli lepšie poslúžiť dodaním informácií ušitých na mieru a zaistením trvalého prístupu k našim stránkam. Ak si neprajete, aby boli pomocou cookies zhromažďované informácie, vo väčšine prehliadačov je jednoduchý postup pre odmietnutie používania cookies. Pre viac informácií o cookies prosím navštívte napr.nasledujúcu webovú stránku: www.allaboutcookies.org, neprevádzkovanú našou spoločnosťou.

Lokálne uložené objekty: My a naši nezávislí poskytovatelia služieb môžeme v istých situáciách používať Flashové lokálne uložené objekty (“Flash LSO”) i napr. preto, aby sme rozpoznali Váš prístup k našim stránkam a mohli zaistiť uloženie iformácie o obsahu Vášho nákupného košíka. Flash LSO sa líši od cookies prehliadačov veľkosťou a typom uložených dát. Ďalej, Flash LSO všeobecne nemôžete riadiť, vymazať alebo znemožniť prijatie Flash LSO z vášho prehliadača. Pre viac informácií o Flash LSO sa pre informácie o tom, ako ich môžete riadiť, kliknite na stránku podpory vo Vašom flashovom prehrávači a vyberte si Global Storage Settings Panel a riaďte sa pokynmi. Pre aktuálny náhľad na Flash LSO na Vašom počítači choďte na Website Storage Settings Panel a riaďte sa pokynmi pre náhľad a možnosť vymazania niektorých konkrétnych Flash LSO.

Pixel tagy a iné technológie: Čisté GIF sú malé grafické objekty s unikátnym identifikačným znakom, s podobnou funkciou ako cookies. Napriek tomu sú však na rozdiel od cookies, ktoré sú uložené na pevnom disku Vášho počítača, čisté GIF neviditeľne zabudované do webových stránok. Čisté GIF (tiež známe ako web beacons, web bugs alebo pixel tags) môžeme používať v súvislosti so stránkou, okrem iného pre sledovanie činnosti návštevníkov našich stránok a zostavovanie štatistík o používaní a návštevnosti Stránok. My a naši nezávislí poskytovatelia služieb môžeme čisté GIF vo forme HTML formátovaných emailových správ používať pre sledovanie miery odpovedí na emaily, meranie úspešnosti našich marketingových kampaní a sledovanie otvorenia a preposlania našich e-mailov.

Analytici stránok: Avon môže pracovať s nezávislými poskytovateľmi služieb, ktorí používajú technológie popísané v tomto článku pre vykonávanie analýz webových stránok tak, aby nám pomohli sledovať a pochopiť spôsob, akým návštevníci naše stránky používajú. Napríklad Omniture, nezávislý poskytovateľ služieb analýz webu, nám pomáha zlepšiť naše stránky a skúsenosť užívateľov s nimi. Pre viac informácií a náhľad na smernice o ochrane informácií spoločnosti Omniture pre Technológie a voliteľné nástroje spol. Omniture, prosím navštívte ich centrum pre ochranu osobných informácií.

Widgety, aplikácie a podobné technológie. Ak sa rozhodnete používať nami poskytované technológie (ako sú napríklad rôzne widgety), môžu sa všetky Osobné informácie alebo iné informácie, ktoré cez tieto technológie poskytnete, stať verejne dostupnými, napríklad pomocou sociálnych sietí a iných webových stránok a platforiem, na ktorých môžete príslušnú technológiu sprístupniť. Niektoré technológie môžu mať naviac schopnosť šíriť sa virálne (napr. Vaša priateľka/Váš priateľ môže umiestniť widget, ktorý obsahuje Vaše informácie na jeho/jej blog). Spoločnosť Avon nie je zodpovedná za zhromažďovanie, používanie alebo poskytovanie osobných informácií a/alebo iných informácií, ktoré boli sprístupnené verejnosti.

IP ADRESY

Ako zhromažďujeme IP adresy

Vaše “IP Adresa” je číslo automaticky prideľované Vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP) Vami používanému počítaču. IP adresa môže byť automaticky určená a uložená v našom serveri kedykoľvek užívateľ tieto stránky navštívi, spolu s údajom o čase navštívenia danej stránky (stránok). Zhromažďovanie IP adries je bežnou internetovou praktikou a mnoho webových stránok ho vykonáva automaticky.

Ako používame a poskytujeme IP adresy

IP adresy môžeme použiť napríklad na určenie úrovne návštevnosti stránok, pri poskytovaní pomoci s diagnostikou problémov so serverom, na zisťovanie podvodu a na správu stránok. IP adresy môžeme tiež používať a poskytovať na všetky účely, na ktoré využívame a poskytujeme Osobné údaje. Berte prosím na vedomie, že s IP adresami, serverovými súbormi a súvisiacimi informáciami nakladáme ako s informáciami neosobnej povahy, okrem toho, keď sme s nimi podľa príslušných právnych predpisov povinný nakladať inak.

SOCIÁLNE SIETE A INTERAKTÍVNE NÁSTROJE

Niektoré funkcie na našich stránkach Vám môžu umožniť interakciu s nami i inými osobami.

Tieto zahŕňajú blogy, nástenky, funkciu posielania správ, chatu a vytvárania komunitných profilov. Ak budete tieto prvky využívať, mali by ste si byť vedomí toho, že všetky informácie, ktoré do nich vložíte, vrátane Vášho mena, lokality a e-mailovej adresy, môžu byť verejne dostupné iným osobám. Nie sme zodpovední za žiadne informácie, ktoré sa rozhodnete zadať do týchto interaktívnych prvkov a dôrazne Vám doporučujeme, aby ste do nich nezadávali citlivé Osobné údaje (ako sú napríklad informácie o zdravotnom stave alebo kreditnej karte). Ak budete tieto funkcie využívať, môžu vaše osobné údaje zostať uchované na stránkach i potom, čo už tieto stránky prestanete využívať.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Naše stránky môžu byť odkazy prepojené na stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za spôsob vykonávania ochrany Osobných údajov na webových stránkach prevádzkovaných tretími stranami, ktoré odkazujú alebo sú prepojené s našimi stránkami, ani za praktiky súvisiace s ochranou Osobných údajov nezávislých spoločností prevádzkujúcich reklamu na Internete. Pridanie odkazu na naše stránky neznamená, že tieto stránky podporujeme.

NEZÁVISLÉ REKLAMNÉ SPOLOČNOSTI

Pri prehliadaní našich stránok sa môžete stretnúť s reklamou, ktorú na naše stránky umiestňujú nezávislé reklamné spoločnosti. Tieto spoločnosti môžu užívať informácie o Vašej návšteve stránok na to, aby Vám zasielali reklamy na produkty alebo služby, o ktoré by ste mohli mať záujem. V priebehu poskytovania reklamy na týchto stránkach môžu tieto spoločnosti umiestniť alebo rozpoznať unikátne cookies vo Vašom prehliadači. Ak si prajete získať viac informácií o tomto postupe vrátane informácií, ako uvedeným postupom zabrániť, navštívte prosím http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

BEZPEČNOSŤ

Pre ochranu Osobných informácií v našom držaní využívame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia. Bohužiaľ nie je možné zaistiť 100% bezpečnosť akéhokoľvek prenosu dát na internete alebo do dátového úložiska. Ak máte dôvod sa domnievať, že Vaša elektronická komunikácia

s nami už naďalej nie je bezpečná (napríklad, ak máte pocit, že bola ohrozená bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý u nás môžete mať), okamžite nás prosím o tomto probléme informujte spôsobom uvedeným nižšie v časti Kontaktujte nás.

MOŽNOSŤ VOĽBY

Ak nechcete, aby Vám boli zasielané reklamné a/alebo propagačné ponuky spoločnosti Avon, môžete nám zaslať Vašu požiadavku na adresu uvedenú v sekcii Kontaktujte nás uvedenej nižšie. Po doručení Vašej požiadavky dôjde k jej zaznamenaniu do našej databázy a Vami určené typy oznámení Vám už nebudú zasielané.

PRÍSTUP

Ak si prajete vidieť, opraviť alebo vymazať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám v minulosti cez tieto stránky poskytli, obráťte sa na nás prosím prostredníctvom sekcie Kontaktujte nás, ako je uvedené dole. Spôsobom uvedeným nižšie v časti Kontaktujte nás nám tiež môžete poslať aktualizované Osobné informácie. Vo Vašej žiadosti prosím jasne uveďte, ktoré informácie si prajete zmeniť.

UCHOVANIE (ZÁLOHA ÚDAJOV)

Za predpokladu splnenia požiadavkov zákona o ochrane osobných údajov môžeme Vaše osobné údaje uchovávať počas obdobia nevyhnutného pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto prehlásení o ochrane informácií, ak nebude zo zákona požadovaná alebo povolená dlhšia doba na ich uchovanie.

POUŽITIE STRÁNOK DEŤMI

Stránky nie sú určené pre užívateľov pod vekovú hranicu päťnásť (15) rokov a žiadame, aby tieto osoby pomocou tejto stránky svoje osobné údaje neposkytovali.

CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Za predpokladu splnenia požiadavkov zákona o ochrane osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje uchovávané a spracovávané v akejkoľvek krajine, v ktorej máme svoje spriaznené spoločnosti, pričom komunikáciou s nami a tým, že nám tieto Osobné údaje poskytnete, súhlasíte s prenesením informácií do krajín mimo krajiny vášho bydliska, vrátane USA.

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ INFORMACÍ

Toto Prehlásenie o ochrane informácií môžeme z času na čas zmeniť. Pozrite sa prosím na informáciu “Posledná aktualizácia” na začiatku tejto strany pre zistenie poslednej revízie tohto Prehlásenia o ochrane informácií. Všetky zmeny tohto prehlásenia budú účinné po umiestnení ich aktualizácie na stránky. Ak budete využívať Stránky a komunikovať s nami i po vykonaní týchto zmien, budeme to pokladať za súhlas s revidovaným Prehlásením o ochrane informácií.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto Prehlásenia o ochrane informácií, spojte sa s nami prostredníctvom kontaktného formulára na adrese avononline.avon.sk/napiste-nam alebo bežnou poštou na AVON Cosmetics, spol. s r.o., Vajnorská 100/A, P.O.BOX 15, 831 04 Bratislava. Nakoľko emailová komunikácia nie je vždy bezpečná, neuvádzajte prosím vo vašom e-maile žiadne citlivé informácie.