Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov

1. Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zákazníkov spoločnosti Avon, kde boli vaše osobné údaje odovzdané spoločnosti Avon vami alebo od vaši AVON Lady / vášho AVON Gentlemana (ďalej len „AL/AG“). Odkazy na „Avon“, „my“, „nás“ alebo „naše“ v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov znamenajú AVON Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 31 342 493, so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04. V prípade, že sa vaše osobné údaje odovzdávajú spoločnosti Avon, môžeme byť prevádzkovateľom v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Ak sa rozhodnete pre nákup tovaru Avon prostredníctvom AL/AG, vaše osobné údaje spracuje aj AL/AG ako samostatný prevádzkovateľ. AL/AG sú nezávislí a nie sú zamestnaní spoločnosťou Avon. Spoločnosť Avon nezodpovedá za používanie osobných údajov zo strán AL/AG. To znamená, že AL/AG bude nezávisle od obchodných činností spoločnosti Avon spracovávať vaše osobné údaje na účely, pre aké sa rozhodne, a spôsobom, pre ktorý sa rozhodne, a to aj na vlastné marketingové účely. Vo všeobecnosti budú AL/AG používať vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je kompatibilný s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak používajú vaše osobné údaje iným spôsobom, musia vám poskytnúť ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, aby dodržali svoje povinnosti podľa právnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov.

2. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

Pri používaní výrazu „osobné údaje“ v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa rozumejú údaje, ktoré sa vás týkajú a umožňujú nám identifikovať vás buď priamo, alebo v kombinácii s inými údajmi, ktoré môžeme mať. Tieto údaje získame buď priamo od vás, alebo od AL/AG, ktorí nám ich môžu poskytnúť. Môžeme o vás zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

 • Vaše meno a kontaktné údaje (titul, priezvisko, meno, akékoľvek iné mená, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne čísla)
 • Váš dátum narodenia
 • Informácie o vašich nákupoch od spoločnosti Avon a informácie o vašich preferenciách pre konkrétne typy produktov
 • Podrobnosti o platobnej karte
 • Komunikácia, ktorú si s nami vymieňate (napríklad e-maily, listy, hovory alebo príspevky a správy na sociálnych médiách)
 • Informácie o používaní našich webových stránok alebo našej mobilnej aplikácie
 • Informácie o používaní našich webových stránok pomocou cookies alebo podobných identifikátorov.   Súbory cookie sú malé segmenty informácií uložených vaším prehliadačom na pevnom disku vášho počítača. Umožňujú vám navigáciu na našej webovej stránke a nám poskytovať funkcie, ako napríklad uchovávanie prihlásenia na naše webové stránky. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete odstrániť, nájdete v našich Pravidlách cookie.

3. Ako a prečo používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

 • Na realizáciu vašej objednávky

  Ak podáte objednávku Avon, používame vaše osobné údaje na splnenie tejto objednávky. Môžeme vás kontaktovať e-mailom a/alebo SMS, aby sme vám poslali potvrdenie o vašej objednávke, platbe a stave objednávky. Je to potrebné na naplnenie našich zmluvných záväzkov voči vám.

 • Aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a ponukách, ktoré by sa vám mohli páčiť

  Ak ste sa zaregistrovali v našom bulletine Avon alebo ste už od nás nakupovali, môžeme vám posielať e-mailové správy o našich produktoch a ponukách. Informácie, ktoré o vás máme (vrátane vašej histórie nákupov), aby sme vytvorili profil o vašich preferenciách a aby sme Vám posielali produkty a ponuky prispôsobené vám. Na základe informácií, ktoré o vás uchovávame, sa vám tiež môže zobrazovať inzercia súvisiaca s produktmi spoločnosti Avon na webe. Je to potrebné na naplnenie našich obchodných záujmov pri efektívnom marketingu našich produktov. Ak nechcete dostávať od nás marketingovú komunikáciu (napríklad e-maily), kontaktujte nás https://www.zdraveprsia.sk/kontakt/. V prípade, že komunikujete so spoločnosťou Avon odoslaním alebo zasielaním správ na sociálnych médiách, môžeme na tento účel použiť osobné informácie uvedené v príspevkoch na sociálnych médiách.

 • Na zlepšenie našich služieb, na naplnenie našich administratívnych potrieb a na ochranu našich obchodných záujmov

  Obchodné účely, na ktoré použijeme vaše osobné údaje, zahŕňajú účtovníctvo, účtovanie, bezpečnostné a právne účely, štatistické a marketingové analýzy, testovanie systémov, údržbu a vývoj. Bude to zahŕňať použitie vašich osobných údajov na splnenie našich zákonných povinností, napríklad našej povinnosti uchovávať záznamy na daňové a audítorské účely. V prípade, že neexistuje žiadna konkrétna právna povinnosť, ktorú sme povinní splniť, spracovávame tieto osobné údaje, aby sme naplnili naše legitímne záujmy pri správe našich činností a na uchovávanie presných a aktuálnych záznamov.

Ak máte námietky voči používaniu vašich osobných údajov na splnenie niektorého z vyššie uvedených účelov, kontaktujte nás. Aj keď je vaše rozhodnutie poskytnúť vaše osobné informácie spoločnosti Avon vo všeobecnosti dobrovoľné, ak neposkytnete určité informácie, spoločnosť Avon nemusí byť schopná splniť niektoré z cieľov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Napríklad vám pravdepodobne nebudeme schopní zasielať produkty, ak nebudeme poznať vašu poštovú adresu.

4. Ako môžeme zdieľať alebo prenášať údaje, ktoré zhromažďujeme

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s/so:

 • AL/AG, Sales Leadermi a Zónovými manažérmi
 • ostatnými spoločnosťami skupiny Avon (zoznam týchto spoločností nájdete na adrese http://www.avoncompany.com/world/index.html );
 • dodávateľmi, ktorí nám poskytujú služby, aby nám pomohli riadiť naše podnikanie a zlepšili naše služby a zážitok našich zákazníkov; a
 • štátnymi orgánmi.

Toto zdieľanie bude na vyššie uvedené účely alebo bude v súlade s konkrétnymi právnymi povinnosťami, ktoré sa na nás vzťahujú.

Spoločnosť Avon používa vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných informácií, ktoré sa prenášajú do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, o ktorých sa predpokladá, že poskytujú nižšiu úroveň ochrany osobných údajov. Štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou sú zavedené do zmluvy s naším poskytovateľom e-mailového systému a dodávateľmi IT podpory a IT systémov. Ak chcete zobraziť kópiu opisu našich bezpečnostných opatrení, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Informácie o spracovaní objednávok uchováva firma Avon 10 rokov alebo do ukončenia daňového auditu, podľa toho, čo nastane neskôr. Spoločnosť Avon môže spracovávať vaše osobné údaje, kým máte aktivity so spoločnosťou Avon. Pri rozhodovaní o tom, ako dlho uchovávať osobné údaje po tom, ako ukončíte aktivity so spoločnosťou Avon, berieme do úvahy všetky pretrvávajúce povinnosti, ktoré môžeme mať (napr. uchovávanie údajov na účtovné účely) alebo lehoty, ktoré sú potrebné na začatie alebo obhajobu akýchkoľvek právnych nárokov. Ak by ste chceli vedieť konkrétnejšie lehoty, kontaktujte nás. Ak budete mať proti takémuto spracovávaniu vašich údajov námietky, prestaneme používať vaše údaje. Spracovávanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane aktivít týkajúcich sa vášho profilu, ukončíme, ak máte proti takémuto spracovávanie vašich údajov akejkoľvek námietky Rovnako nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu v prípade, že ste v minulosti udelili súhlas s takýmto spracovaním a tento súhlas odvoláte.

6. Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame, a máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.  Môžete mať tiež právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, prenášať svoje osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak to právne predpisy umožňujú, alebo nechať vaše osobné údaje vymazať v tých prípadoch, keď právne predpisy neukladajú spoločnosti AVON naďalej vaše osobné údaje spracovávať.

Ak máte problém alebo sťažnosť v súvislosti s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, kontaktujte nás. V prípade, že sa nám nepodarí problém vyriešiť, obráťte sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.

7. Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pošlite nám e-mail na pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese ochranaudajov@avon.com.

8. Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Z času na čas môžeme vykonať zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Na našich webových stránkach zverejníme novú verziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.