SEMINÁRE

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením u žien a predstavuje 20-25 %- ný podiel na novozistených onkologických ochoreniach u žien. Zhubný nádor prsníka sa tak stal závažným celospoločenským, epidemiologickým a sociálnym problémom u žien v každej vekovej kategórii.

Z tohto dôvodu sa v roku 2014 občianske združenie Zdravá žena s podporou projektu AVON za zdravé prsia rozhodlo spustiť semináre zamerané na zvýšenie povedomia o tomto ochorení a dôležitosti prevencie po celom Slovensku.

Semináre na tému „Prevencia rakoviny prsníka“ viedol pán Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. z onkologicko-mamologickej ambulancie Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Projekt zameraný na zvyšovanie zdravotnej uvedomelosti žien o karcinóme prsníka v SR, organizovaný s podporou spoločnosti Avon

Karcinóm prsníka je celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtia žien na zhubné nádory. Na Slovensku je ročne viac ako 3000 novo diagnostikovaných zhubných nádorov tohto orgánu, pričom ide aj o ženy vo veku do 40 rokov. Bohužiaľ, kvôli nízkej úrovni informovanosti žien o karcinóme prsníka, je v našej krajine ešte stále vysoký výskyt pokročilých štádií novo diagnostikovaných nálezov karcinómu prsníka.

Dôležitá je preto v tomto smere zdravotná výchova. Tá spočíva v edukácii obyvateľstva o základných informáciách ohľadom ochorení prsníkov, rizikových faktoroch, o možných rizikových príznakoch, diagnostike, liečbe, o následnej starostlivosti, ale hlavne o možnostiach v prevencii zhubného ochorenia prsníkov.

Zatiaľ čo vysoká zdravotná uvedomelosť v oblasti prevencie rakoviny prsníkov je už v niektorých krajinách sveta samozrejmosťou, na Slovensku veľmi často ženy podceňujú potrebu preventívnych prehliadok, pri podozrivom náleze odďaľujú lekárske vyšetrenie a mnohokrát uprednostňujú liečbu rakoviny prsníka len zbytočnou alternatívnou liečbou. Gynekologické pravidelné preventívne prehliadky absolvuje ročne približne len 35% žien. Zhubné ochorenie prsníkov diagnostikované v začiatočnom štádiu ochorenia má priaznivú prognózu.

Za finančnej podpory spoločnosti Avon bolo vykonaných 215 prednášok po celom území Slovenska. Poslucháči boli vo veku od 18 rokov do 81 rokov. Poslucháči absolvovali prednášky v mestách a obciach:

  • Beluša, Bratislava, Červený Kláštor, Dubnica, Gelnica, Hlohovec, Jarovnice, Komárno, Limbach, Malacky, Malinovo, Myjava, Nitra, Nováky, Nové Zámky, Piešťany, Poprad, Prešov, Rožňava, Sabinov, Skalica, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svit, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Veľké Ripňany, Vranov na Topľou, Zamutov a Žilina.

Všetky prednášky spočívali v hodinovej teoretickej časti o zhubnom ochorení prsníkov, s dôrazom kladeným na prevenciu tohto ochorenia. Druhá časť prednášok bola venovaná praktickej ukážke správneho samovyšetrenia prsníkov na silikónovej na makete s hrčkami pripomínajúcimi rakovinu prsníka a zároveň možnosti žien vyskúšania si samovyšetrenie prsníkov práve na tomto modele. Po prednáške bola vždy veľmi plodná diskusia.

Kladné reakcie väčšiny žien, ktoré po prednáške prehodnocovali svoj nezodpovedný prístup ku svojmu zdraviu vo vzťahu k onkologickým ochoreniam prsníkov je veľmi motivujúci. Mnohé ženy si po skončení prednášky dávali predsavzatia, že budú chodiť na preventívne prehliadky (9%) a v prípade rizikových príznakov pôjdu na lekárske vyšetrenia (15%).

Zo skúseností a záverov z uskutočnených seminárov vyplýva, že na Slovensku je veľmi potrebné zvyšovať zdravotnú uvedomelosť nielen o zhubnom ochorení prsníka, ale aj v iných oblastiach onkologických ochorení. Najvhodnejšie a potrebné je vštepovať informácie už od  mladej generácie, s cieľom znížiť úmrtnosť na rakovinu.

Zdravá žena

O.z. Zdravá žena poskytuje pomoc a poradenstvo pri organizácii vzdelávacích podujatí orientovaných na zdravotnú výchovu obyvateľstva, prevenciu a diagnostiku karcinómu prsníkovej žľazy.

„V mene všetkých žien/pacientok ďakujeme spoločnosti AVON, že finančne podporila ZDRAVÁ ŽENA, o.z. a mohli sme vyššie uvedeným spôsobom zvyšovať zdravotnú uvedomelosť slovenských žien o zhubnom nádore prsníka, ako i veľké uznanie za každoročné organizovanie AVON Pochodu za zdravé prsia, ktorý pomáha dostávať do povedomia ženskej populácie nové informácie o tomto ochorení, ktoré mení životy mnohým rodinám.“

Doc. MUDr. Vladimír Bella, Phd. a PhDr. Erika Zámečníková