Výzva

Už vieme termín Pochodu 2019. Na všetkých, ktorí chcú pomôcť v boji za zdravé prsia sa opäť tešíme 8. júna 2019. Čo však zatiaľ nevieme je, kam poputujú vyzbierané prostriedky. Preto vyhlasujeme výzvu, v ktorej sa rozhodne o tom, ktorý projekt podporíme v roku 2019.

Ste nezisková organizácia, občianske združenie alebo iná organizácia a máte nápad, ako pomôcť v boji za zdravé prsia? Zapojte sa do výzvy a možno práve váš projekt finančne podporíme v budúcom roku.

Do súťaže sa môžete prihlásiť v termíne od 1. augusta 2018 do 31. augusta 2018. Nižšie nájdete všetky dôležité informácie o tom, ako svoj projekt prihlásiť do súťaže a ako bude výber prebiehať.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

AVON Cosmetics, spol. s r.o.
IČO : 31 342 493,
so sídlom Bratislava, Vajnorská 100/A, PSČ: 831 04
spoločnosť zapísaná v Obchodnom Registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,
Oddiel: Sro., Vložka č. 4363/B

ako vyhlasovateľ

ve zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy o spolupráci.

1. Predmet zmluvy

Predmetom uzavretej zmluvy budú podmienky spolupráce na projekte AVON Pochod 2019, najmä organizácia projektu zameraného na problematiku rakoviny prsníka. Spolupráca bude pozostávať z výberu finančných prostriedkov z predaja tričiek spoločnosťou AVON a využívania týchto prostriedkov účastníkom na účely organizácie projektu zameraného na problematiku rakoviny prsníku.

2. Podmienky súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky tuzemské právnické a fyzické osoby poskytujúci všeobecne prospešné služby, ktoré sú oprávnené vykonávať verejnú zbierku v zmysle zákona č. 162/2014 Z.z., o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termín predloženia návrhov je do jedného mesiaca od vyhlásenia výzvy.
 2. Návrh do súťaže posiela účastník v elektronickej podobe, na e-mailovú adresu jana.pohorelska@avon.com. V predmete e-mailovej správy je účastník povinný uviesť „Obchodná verejná súťaž na uzavretie zmluvy o spolupráci“. Potvrdenie prijatia návrhu bude účastníkovi odoslané formou emailu do dvoch pracovných dní od obdržania návrhu do súťaže.

  V správe účastník priloží:

  1. Výpis z verejného registra, v ktorom je účastník zapísaný, nie starší ako 3 mesiace.
  2. Stanovy, zakladateľskú zmluvu, listinu alebo iné zakladateľské právne ustanovenia účastníka, z ktorého bude zrejmý predmet činnosti účastníka.
  3. Návrh predpokladaného spôsobu spolupráce na projekte AVON Pochod 2019. Návrh musí byť účastníkom súťaže podpísaný.
 3. Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže účastníka, ktorý nesplnil podmienky podľa bodu. 1., 2. a 3. alebo zistí, že predložené doklady sú neplatné. Ak budú doklady a písomnosti napísané v cudzom jazyku okrem jazyka českého, musia byť preložené do slovenského jazyka. Ponuka a návrh predpokladaného spôsobu o spolupráci musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku.
 4. E-mailová správa musí byť doručená na vyššie uvedenú adresu najneskôr do 23:59 hod posledného dňa mesiaca od uverejnenia výzvy. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
 5. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle AVON Cosmetics, spol. s.r.o., na zhora uvedenej adrese do 14 dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy viazané. Vyhlasovateľ bude písomne informovať neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 14 dní od vyhodnotenia súťaže.
 6. Podstatnými hodnotiacimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude najmä, ale nie výlučne:
  • orientácia projektu na problematiku rakoviny prsníka;
  • prínos projektu pre cieľovú skupinu
  • primeranosť navrhovaného rozpočtu k aktivitám a plánovaných výsledkom;
  • časový harmonogram aktivít;
 7. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby, ktorou je:

  Jana Pohorelská, tel. , +421249110038, email: jana.pohorelska@avon.com

 8. Vybraný návrh súťaže vyhlasovateľ oznámi účastníkovi v lehote do 10 dní od vyhodnotenia súťaže.

3. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
 2. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo verejnej obchodnej súťaži.
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a ukončiť súťaž ako neúspešnú.
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

V Bratislave dňa: 01. 08. 2018