Výzva

Termín budúcoročného AVON Pochodu už poznáme. Zatiaľ však nevieme kam poputujú vyzbierané prostriedky. Preto vyhlasujeme výzvu, ktorá rozhodne o tom, ktorý projekt v roku 2018 podporíme.

Ste nezisková organizácia, občianske združenie či iná organizácia, ktorá má záujem o zlepšenie v problematike rakoviny prsníka? Máte zaujímavý projekt zameraný na boj proti tomuto ochoreniu, šírenie edukácie, rozvíjanie povedomia o potrebe prevencie či iný nápad, ako v tejto oblasti pomôcť? Dajte nám o sebe vedieť a možno práve váš projekt v budúcom roku finančne podporíme.

Do súťaže sa môžete prihlásiť od 11.septembra 2017 do 18. októbra 2017. Nižšie nájdete všetky dôležité informácie ako svoj projekt prihlásiť a ako bude výber prebiehať. 

ZMENA PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

AVON Cosmetics, spol. s r.o.
IČO : 31 342 493,
so sídlom Bratislava, Vajnorská 100/A, PSČ: 831 04

spoločnosť zapísaná v Obchodnom Registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,
Oddiel: Sro., Vložka č. 4363/B

ako vyhlasovateľ

v zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlásil dňa 11. septembra 2017 obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy o spolupráci.

 1. Vyhlasovateľ si v článku 6 bod i) Podmienok verejnej obchodnej súťaže vyhradil právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
 2. Vyhlasovateľ týmto mení znenie článku 2. bod i) a bod iv) Podmienok verejnej obchodnej súťaže, pričom nové znenie článkov je:

2. Podmienky súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky tuzemské právnické a fyzické osoby poskytujúce všeobecne prospešné služby. Termín predloženia návrhov je do 18. októbra 2017.
 2. E-mailová správa musí byť doručená na zhora uvedenú adresu najneskôr dňa 18. 10. 2017 do 23:59 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

V Bratislave, dňa: 11. 10. 2017

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

AVON Cosmetics, spol. s r.o.
IČO : 31 342 493,
so sídlom Bratislava, Vajnorská 100/A, PSČ: 831 04

spoločnosť zapísaná v Obchodnom Registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,
Oddiel: Sro., Vložka č. 4363/B

ako vyhlasovateľ

ve zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy o spolupráci.

1. Predmet zmluvy

Predmetom uzavretej zmluvy budú podmienky spolupráce na projekte AVON Pochod 2018, najmä organizácia projektu zameraného na problematiku rakoviny prsníka. Spolupráca bude pozostávať z výberu finančných prostriedkov z predaja tričiek spoločnosťou AVON a využívania týchto prostriedkov účastníkom na účely organizácie projektu zameraného na problematiku rakoviny prsníku.

2. Podmienky súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky tuzemské právnické a fyzické osoby poskytujúci všeobecne prospešné služby, ktoré sú oprávnené vykonávať verejnú zbierku v zmysle zákona č. 162/2014 Z.z.,  o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Termín predloženia návrhov je do jedného mesiaca od vyhlásenia výzvy.
 2. Návrh do súťaže posiela účastník v elektronickej podobe, na e-mailovú adresu pr.sk@avon.com. V predmete e-mailovej správy je účastník povinný uviesť „Obchodná verejná súťaž na uzavretie zmluvy o spolupráci“. Potvrdenie prijatia návrhu bude účastníkovi odoslané formou emailu do dvoch pracovných dní od obdržania návrhu do súťaže.

  V správe účastník priloží:

  1. Výpis z verejného registra, v ktorom je účastník zapísaný, nie starší ako 3 mesiace.
  2. Stanovy, zakladateľskú zmluvu, listinu alebo iné zakladateľské právne ustanovenia účastníka, z ktorého bude zrejmý predmet činnosti účastníka
  3. Návrh predpokladaného spôsobu spolupráce na projekte AVON Pochod 2018. Návrh musí byť účastníkom súťaže podpísaný.
 3. Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže účastníka, ktorý nesplnil podmienky podľa bodu. 1., 2. a 3. alebo zistí, že predložené doklady sú neplatné. Ak budú doklady a písomnosti napísané v cudzom jazyku okrem jazyka českého, musia byť preložené do slovenského jazyka. Ponuka a návrh predpokladaného spôsobu o spolupráci musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku.
 4. E-mailová správa musí byť doručená na zhora uvedenú adresu najneskôr dňa 11.10.2017 do 17:00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
 5. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle AVON Cosmetics, spol. s.r.o., na zhora uvedenej adrese do 14 dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy viazané. Vyhlasovateľ bude písomne informovať neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 14 dní od vyhodnotenia súťaže.
 6. Podstatnými hodnotiacimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude najmä, ale nie výlučne:
  • orientácia projektu na problematiku rakoviny prsníka;
  • prínos projektu pre cieľovú skupinu
  • primeranosť navrhovaného rozpočtu k aktivitám a plánovaných výsledkom;
  • časový harmonogram aktivít;
 7. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby, ktorou je:
  Eva Kandrikova, tel. +421249110025, email: eva.kandrikova@avon.com
  Jana Pohorelská, tel. , +421249110038, email: jana.pohorelska@avon.com
 8. Vybraný návrh súťaže vyhlasovateľ oznámi účastníkovi v lehote do 10 dní od vyhodnotenia súťaže.

3. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
 2. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo verejnej obchodnej súťaži.
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a ukončiť súťaž ako neúspešnú.
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

V Bratislave dňa: 11.09.2017